//////

Ekonomika turystyki

Czarter jachtów na Mazurach

O spędzaniu miłych i przyjemnych chwil na Mazurach marzy wielu Polaków. Część z nich co roku postanawia spełnić te marzenia i chociaż raz na kilka dni wybrać się w ten magiczny rejon. Mazury mają swój niesamowity klimat, który jest całkowicie nie do podrobienia. Ilość jezior drzew oraz lasów jest chyba największa w naszym kraju. Jest to również dość rzadko zagęszczony teren pod względem ilości mieszkańców. Znajdziemy tu więc wszystko co jest potrzebne do wspaniałego odpoczynku w ciszy i spokoju. Mazury słyną również ze wspaniałych warunków do uprawiania sportów wodnych. Znajdziemy tutaj mnóstwo żagli, łodzi motorowych oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Wśród nich coraz większą popularnością cieszy się czarter jachtów na Mazurach. Co prawda nie jest to tania atrakcja, jednak zdecydowanie warta zainwestowania, zwłaszcza jeśli przyjechaliśmy na ten teren dość liczebną grupą. Na jachcie będziemy mogli wspaniale się zrelaksować, zobaczyć niesamowite widoki przez co będzie to na pewno jedna z najbardziej magicznych chwil w naszym życiu. 

METODA ZBIORU INFORMACJI

Nie służyła również informacjami administracji regionów  i miejscowości turystycznych, była. adresowana do dyspozycji centralnego decydenta, ktpry działał i nadal działa nieskutecznie (1983 r.Prowadzone przez b. Zakład Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu badania na terenie b. województwa zielonogórskiego i wrocławskiego ujawniły poważne’ różnice w statystyce fruchu turystycznego województw i GUS. Wielkości ruchu -wycieczkowego i wypoczynku cotygodniowego są np. szacowane różnymi metodami, najczęściej ńa podstawie indywidualnego „wyczucia’ szacującego. Metody zbioru informacji statystycznych; wymagają zatem udoskonalenia,a .wtedy osiągane wyniki, będą dokładniejsze. System’sprawozdawczości roku . 1983 niezmiernie rozbudowany , i obciążony wadami, brak np.synchronizacji z informacjami o bazie noclegowej, pomija też całkowicie  działalność gastronomiczną; będzie musiał się zmienić. Konieczne będzie dostosowanie’ go do potrzeb reformy gospodarczej i zmienionej roli banków, jednostek powołujących, przedsiębiorstwa, a,także funkcji .władz terenowych i komunalnych.

POPYT W REGIONIE

Jeżeli chodzi o popyt to w regionie mamy do czynienia’ z przypusz­czalnymi, orientacyjnymi, lecz ciągle płynnymi jego wielkościami i ro­dzajami. W związku z tym; w planowaniu regionalnym dużą rolę będą  odgrywały informacje o potrzebach i popycie na dobra turystyczne,występujących w nich zmianach lub przewidywaniach na przyszłość. W warunkdch normalnie funkcjonującego rynku region turystyczny mu­si zdobywać inforrriacje o turystach i nowych potencjalnych ich potrze­bach. W-związku’z tym powinny‘być planowane badania marketingowe działania systemowe ujmujące analizę; rynku, promocję sprzedaży   funkcjonowanie kanałów dystrybucji. W gospodarce planowej w turystyce można wykorzystać doświadczę-‚ nia‘innych krajów socjalistycznych. W.NRD-zwraca się np. uwagę na – szczegółowe  opracowanie zaopatrzeniamateriałowo-surowcowego  Plan rozwoju turystyki w Czechosłowacji składa się z kilku części  zadań rozwoju ruchu turystycznego, przychodów w tury­styce.

PLANOWANIE TURYSTYKI

W planowaniu turystyki w Bułgarii  szczególną uwa­gę zwraca się  na: a) przychody i rozchody’dewizowe planowane dla przedsiębiorstw i .biur podróży, b) ‚plany w ujęciu terenowym dla, regionów turystycznych. Plany te obejmują okresy czteroletnie, np. 1. wy­konanie 1983 r.; 2. przewidziane ‚wykonanie w’ 1984 r.; 3. plan na. 1985 r.;,plan na 1986 r. .Działalność turystyczna’w krajach socjalistycznych jest planowana we wszystkich formach. Dotyczy .usług nie tylko specyficznych; dla-turystyki, jak noclegi, obsługa biur. p’odróży, żywienie, lecz także usług i towardw wytwarzanych w różnych działach i gałęziach, np. w’ prze­myśle lekkim (sprzęt turystyczny i ubiory), w pionie kultury i sztuki, handlu i usług,-komunikacji, łączności, handlu zagranicznego-i innych. Planowanie obejmuje ‚ również odpowiednie . zaopatrzenie miejscowości turystycznych w . towary i usługi oraz budowę Odpowiednich, urządzeń obiektów.

PLANY WOJEWÓDZKIE

Należy również podkreślić, że niektóre plany wo­jewódzkie, np. zagospodarowania przestrzennego, podlegają pracom uzupełnia jącym; i koordynacyjnymi na poziomie Makroregionów. Planowania Gospodarczego w ramach Zespołów Planowania Regionalnego iKomisji- .Planowania .Gospodarczego przy Radzie. Ministrów. We wszystkich pla­nach gospodarczych (zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, wy­twarzania – i. zbytu dóbr) niezwykleistotne znaczenie ma efektywność- -Efektyw turystyce opiera się na kompleksowym , ‚pojmowaniu’’ zadań, .uwzględniającym^ wszystkie wewnętrzne współzależności ruchuturystycznego ..oraz powiązania z, gospodarką narodową planowanie na /poziomie, województwa-; ma istotne znaczenie. Plany gospodarcze województw powinny uwzględniać wszystkie / zagadnienia sfery turystycznej. Jeszcze ‚w. 1984 r; plany województwa pomijają bazę, turystyki’ socjalnej; jednostek rozliczających się z budże­tem centralnym i innymi budżetami terenowymi..