//////

Uncategorized

METODA ZBIORU INFORMACJI

Nie służyła również informacjami administracji regionów  i miejscowości turystycznych, była. adresowana do dyspozycji centralnego decydenta, ktpry działał i nadal działa nieskutecznie (1983 r.Prowadzone przez b. Zakład Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu badania na terenie b. województwa zielonogórskiego i wrocławskiego ujawniły poważne’ różnice w statystyce fruchu turystycznego województw i GUS. Wielkości ruchu -wycieczkowego i wypoczynku cotygodniowego są np. szacowane różnymi metodami, najczęściej ńa podstawie indywidualnego „wyczucia’ szacującego. Metody zbioru informacji statystycznych; wymagają zatem udoskonalenia,a .wtedy osiągane wyniki, będą dokładniejsze. System’sprawozdawczości roku . 1983 niezmiernie rozbudowany , i obciążony wadami, brak np.synchronizacji z informacjami o bazie noclegowej, pomija też całkowicie  działalność gastronomiczną; będzie musiał się zmienić. Konieczne będzie dostosowanie’ go do potrzeb reformy gospodarczej i zmienionej roli banków, jednostek powołujących, przedsiębiorstwa, a,także funkcji .władz terenowych i komunalnych.

POPYT W REGIONIE

Jeżeli chodzi o popyt to w regionie mamy do czynienia’ z przypusz­czalnymi, orientacyjnymi, lecz ciągle płynnymi jego wielkościami i ro­dzajami. W związku z tym; w planowaniu regionalnym dużą rolę będą  odgrywały informacje o potrzebach i popycie na dobra turystyczne,występujących w nich zmianach lub przewidywaniach na przyszłość. W warunkdch normalnie funkcjonującego rynku region turystyczny mu­si zdobywać inforrriacje o turystach i nowych potencjalnych ich potrze­bach. W-związku’z tym powinny‘być planowane badania marketingowe działania systemowe ujmujące analizę; rynku, promocję sprzedaży   funkcjonowanie kanałów dystrybucji. W gospodarce planowej w turystyce można wykorzystać doświadczę-‚ nia‘innych krajów socjalistycznych. W.NRD-zwraca się np. uwagę na – szczegółowe  opracowanie zaopatrzeniamateriałowo-surowcowego  Plan rozwoju turystyki w Czechosłowacji składa się z kilku części  zadań rozwoju ruchu turystycznego, przychodów w tury­styce.

PLANOWANIE TURYSTYKI

W planowaniu turystyki w Bułgarii  szczególną uwa­gę zwraca się  na: a) przychody i rozchody’dewizowe planowane dla przedsiębiorstw i .biur podróży, b) ‚plany w ujęciu terenowym dla, regionów turystycznych. Plany te obejmują okresy czteroletnie, np. 1. wy­konanie 1983 r.; 2. przewidziane ‚wykonanie w’ 1984 r.; 3. plan na. 1985 r.;,plan na 1986 r. .Działalność turystyczna’w krajach socjalistycznych jest planowana we wszystkich formach. Dotyczy .usług nie tylko specyficznych; dla-turystyki, jak noclegi, obsługa biur. p’odróży, żywienie, lecz także usług i towardw wytwarzanych w różnych działach i gałęziach, np. w’ prze­myśle lekkim (sprzęt turystyczny i ubiory), w pionie kultury i sztuki, handlu i usług,-komunikacji, łączności, handlu zagranicznego-i innych. Planowanie obejmuje ‚ również odpowiednie . zaopatrzenie miejscowości turystycznych w . towary i usługi oraz budowę Odpowiednich, urządzeń obiektów.

PLANY WOJEWÓDZKIE

Należy również podkreślić, że niektóre plany wo­jewódzkie, np. zagospodarowania przestrzennego, podlegają pracom uzupełnia jącym; i koordynacyjnymi na poziomie Makroregionów. Planowania Gospodarczego w ramach Zespołów Planowania Regionalnego iKomisji- .Planowania .Gospodarczego przy Radzie. Ministrów. We wszystkich pla­nach gospodarczych (zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, wy­twarzania – i. zbytu dóbr) niezwykleistotne znaczenie ma efektywność- -Efektyw turystyce opiera się na kompleksowym , ‚pojmowaniu’’ zadań, .uwzględniającym^ wszystkie wewnętrzne współzależności ruchuturystycznego ..oraz powiązania z, gospodarką narodową planowanie na /poziomie, województwa-; ma istotne znaczenie. Plany gospodarcze województw powinny uwzględniać wszystkie / zagadnienia sfery turystycznej. Jeszcze ‚w. 1984 r; plany województwa pomijają bazę, turystyki’ socjalnej; jednostek rozliczających się z budże­tem centralnym i innymi budżetami terenowymi..

PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE

Plany obejmują ustalenia w układach przestrzennych, administracyj­nych i branżowych. Układy przestrzenne dotyczą planowania gospodar­ki walorami turystycznymi i-są częścią planów’przestrzennego zagospo­darowania kraju, makroregionów, województw i planów lokalnych zagospodarowania miast i gmin. Układy administracyjne odzwierciedlają   podział administracyjny kraju: województwa miasta, gminy.’Podziały administracyjne, działowe i branżowe znajdują swój wyraz w planach perspektywicznych.’ Treścią ich jest konkretyzacja i rozwinięcie celów oraz wynikających z nich zadań, jak również ustalenie śródków niezbędnych do ich realizacji. Plan perspektywiczny obejmujący okresy wieloletnie jest odzwierciedleniem kierunków polityki turystycznej,, które -podlegają weryfikacji; w ustalonych, np. pięcioletnich, okre­sach planowania z• ciągle przedłużanym horyzontem czasowym.